Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI KULTURY I SPORTU BACH LONG

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA KULTURY I SPORTU BACH LONG”, zwana dalej Fundacją,

ustanowiona przez: Sebastiana Listkiewicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Nurkowskiego w kancelarii notarialnej w

Warszawie, ul. Postępu 18 B w dniu 24.05.2007 r. działa na podstawie przepisów prawa

polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa

§ 4

Ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w

wybranych językach obcych.

§ 6

Dla właściwego osiągania celów statutowych, fundacja może realizować zadania we współpracy z

innymi podmiotami.

§ 7

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celami Fundacji są:

1. Propagowanie polskiej i światowej twórczości muzycznej i filmowej

1. Rozwój działań edukacyjnych na rzecz twórczości muzycznej i filmowej

2. Wspieranie, inspirowanie i doskonalenie osób utalentowanych artystycznie (zarówno

młodzieży jak i dorosłych),

3. Wspomaganie i promowanie inicjatyw kulturalnych związanych z muzyką i filmem w

wymiarze krajowym i międzynarodowym.

4. propagowanie twórczości artystycznej, muzycznej i filmowej wśród dzieci i młodzieży

potrzebującej, w szczególności pochodzących z rodzin ubogich, czy domów dziecka ,

wspieranie rozwoju i doskonaleniu ich talentów,

5. Propagowanie ogólnie pojętej polskiej i światowej działalności artystycznej

6. Promowanie muzyki jako narzędzia integracji społeczeństw i narodów Europy oraz Świata

7. Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego trybu życia, w tym aktywnego

wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu.

8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności sztuk walki,

samoobrony i ćwiczeń medytacyjnych

9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie

kultury i sportu.

10. Wspieranie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich

społecznemu wykluczeniu

11. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach

moralnych.

12. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez kierowanie ich nadwyżek z restauracji,

barów, placówek handlowych oraz osób prywatnych do osób czy podmiotów potrzebujących

§ 10

Fundacja może realizować cele wskazane w § 9 poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną statutową

przy czym obie formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym

określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących

rachunkowości. Nieodpłatna i odpłatna działalność statutowa obejmuje:

1. Współpracę z organami administracji publicznej w zakresie objętym działalnością Fundacji.

1. Współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami twórczymi oraz innymi

krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie objętym działalnością Fundacji.

2. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami

masowego przekazu.

3. Organizowanie i finansowanie kursów, warsztatów doskonalących utalentowaną młodzież i

osoby dorosłe w wybranych dziedzinach: muzyka, film, taniec, teatr, malarstwo, rzeźba,

rękodzielnictwo, projektowanie odzieży,

4. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych w obszarze sztuki muzycznej –

przeglądów, konkursów, koncertów, festiwali i innych imprez kulturalnych oraz form

prezentacji polskiej i światowej twórczości artystycznej

5. Organizowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem edukacji muzycznej

6. Wspieranie na terenie kraju inicjatyw związanych z popularyzacją i promocją polskiej i

zagranicznej sztuki muzycznej.

7. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

8. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

9. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy

międzynarodowej.

10. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym jak

również osobom fizycznym i prawnym.

11. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na zasadach non profit

12. Promowanie swojej działalności w mediach publicznych i internecie

13. Organizowanie zajęć szkoleniowych w formie treningów, kursów, pokazów, grup ćwiczących

na zasadach non profit

14. Szkolenie oraz doskonalenie kadr zawodniczych, trenersko-instruktorskich

oraz sędziowskich na zasadach non profit

15. Organizowanie obozów i wyjazdów na imprezy sportowe i kulturalne, na zasadach non profit

16. Organizowanie pomocy, zajęć i spotkań dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych

17. Organizowanie tzw. „jadłodzielni” umożliwiających kierowanie nadwyżek żywności z

restauracji, barów, placówek handlowych oraz osób prywatnych do osób i podmiotów

potrzebujących.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych)

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000

PLN

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

1. dotacji i subwencji osób prawnych, grantów, funduszy celowych i innych środków publicznych

2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§ 13

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych

oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI.

§ 14

Władzami fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym

2. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i nadzorującym w zakresie działalności Fundacji

§ 15

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków

1. Zarząd Fundacji powoływany jest na okres 5 lat

2. Członków Zarządu – w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator

3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadkach:

a. złożenia rezygnacji

b. podjęcia pracy uniemożliwiającej wykonanie powierzonej funkcji

c. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących niezdolność do sprawowania funkcji

d. nienależytego wypełniania powierzonej funkcji

e. istotnego naruszania postanowień Statutu Fundacji

f. decyzji Fundatora

§ 16

Kompetencje Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

1. Zarząd Fundacji podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności Fundacji a w szczególności

a. uchwalanie planów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych,

b. zarządzanie majątkiem Fundacji

c. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji

f. organizowanie działalności gospodarczej Fundacji

g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

h. podpisywanie wszelkich umów i zobowiązań

i. podejmowanie decyzji w sprawie łączenia Fundacji z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji

j. organizowanie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji

§ 17

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji a w przypadku, gdy w skład

Zarządu Fundacji wchodzi przynajmniej trzech członków Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków

Zarządu Fundacji łącznie

§ 18

Tryb pracy Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

W przypadku równomiernego rozłożenia głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa

Zarządu.

Wymagane kworum do podjęcia uchwały to 2/3 członków Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę wynikających potrzeb , nie rzadziej, niż

raz na rok.

2. Prezes i Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz

pełnić swoją funkcję na podstawie uchwały, w ramach stosunku powołania.

3. Wynagrodzenie Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji

§ 19

Rada Fundacji.

1. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 członków.

2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo

3. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator. Jeżeli nie została przez Fundatora powołana do

pełnienia funkcji maksymalna możliwa liczba członków Rady Fundacji, Rada Fundacji może w trakcie

trwania bieżącej kadencji członków powołać do swojego grona dodatkowe osoby zgodnie z ustalonym

limitem. Kadencja tak wybranych członków kończy się razem z wygaśnięciem kadencji członków

powołanych przez Fundatora. Rada Fundacji może również w ten sposób uzupełnić skład Rady

Fundacji w miejsce osób które przestały pełnić funkcję z innej przyczyny niż upływ kadencji.

4. Rada Fundacji powoływana jest na okres 5 lat

5. Gdy w skład Rady Fundacji wchodzi więcej niż 1 osoba, Rada wybiera ze swego grona

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Pierwszego Sekretarza Rady Fundacji

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji lub rezygnacji lub

śmierci członka Rady Fundacji

7. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością

przez pozostałych członków Rady

8. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w przypadkach:

a. złożenia rezygnacji

b. podjęcia pracy uniemożliwiającej wykonanie powierzonej funkcji

c. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących niezdolność do sprawowania funkcji

d. nienależytego wypełniania powierzonej funkcji

e. istotnego naruszania postanowień Statutu Fundacji

§ 20

Zadania i kompetencje Rady Fundacji

1. Do zadań Rady Fundacji należą:

a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji

b. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji

c. powoływanie i odwoływanie Przewodniczących i członków Rady. Fundacji

d. ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa oraz członków Zarządu Fundacji

§ 21

Tryb pracy Rady Fundacji

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji i

odbywają się nie rzadziej niż raz w roku

2. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności

przynajmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego

rady Fundacji. Gdy w składzie Rady jest tylko jeden członek, Rada podejmuje uchwały jednoosobowo.

3. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji

4. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 22

Przedmiotami działalności gospodarczej Fundacji mogą być:

9 0 0 1 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

9 0 0 2 Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

7 9 1 2 Z Działalność organizatorów turystyki

7 9 9 0 C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

5 9 1 1 Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

6 2 0 1 Z Działalność związana z oprogramowaniem

7 3 1 1 Z Działalność agencji reklamowych

9 3 2 9 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

8 5 5 9 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

4 7 9 1 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

§ 23

1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione

organizacyjnie zakłady

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji

§ 24

Decyzję o rozpoczęciu oraz zasadach prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd

Fundacji, który ponosi za to odpowiedzialność.

§ 25

Wszelkie dochody pochodzące z prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej mogą być

przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU CELÓW I NAZWY

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz zmiany Celów Fundacji i jej nazwy podejmuje Zarząd Fundacji

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

a) Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia celów statutowych może połączyć się z inną

fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony

a) Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec

wyczerpania środków finansowych i majątku

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji

Warszawa dn. 14.9.2019r.