Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach samoobrony i sztuk walki,
organizowanych przez Fundację Kultury i Sportu Bach Long zwaną dalej Organizatorem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapisania dziecka na wybrane zajęcia oraz dostarczenia podpisanego oświadczenia i zgody na udział w zajęciach.

2. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/opiekun prawny jest świadom stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej swojego dziecka, a w zajęciach uczestniczy na jego odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za kontuzje wynikłe z ukrytych schorzeń uczestników zajęć.

4. Rodzic/opiekun prawny jest świadom ryzyka związanego z uprawianiem rekreacyjnie i wyczynowo sportu w każdej odmianie (bez kontaktu, lekki kontakt, pełny kontakt, w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących) i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć i stosowania sprzętu ochronnego.

5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział dziecka i reprezentowanie barw Organizatora w zawodach oraz na uczestnictwo dziecka w zgrupowaniach sportowych organizowanych przez Organizatora.

6. Organizator oraz trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci poza godzinami zajęć (na które są zapisane). Dotyczy to również drogi z domu na zajęcia jak i z zajęć do domu.

7. Przed treningiem uczestnicy na salę wchodzą wyłącznie za zgodą trenera. Do tego czasu pozostają oni pod opieką rodziców/opiekunów. Podczas treningu przebywają na sali treningowej jedynie pod opieką trenera. Opiekunowie oczekują na dzieci poza salą.

8. Po zakończonym treningu (o ile trener nie odprowadza dzieci do sali lub na świetlicę szkolną) dzieci są niezwłocznie odbierane przez swoich opiekunów. A jeśli zaistnieją nieprzewidziane sytuacje, które to uniemożliwią, wówczas trener powinien zostać o tym powiadomiony telefonicznie przed rozpoczęciem treningu.

9. Uczestnicy zajęć zostają podzieleni na grupy w zależności od wieku, poziomu zaawansowania, umiejętności i sprawności fizycznej. Podziału dokonują trenerzy i instruktorzy prowadzący zajęcia.

10. Na sale treningową można wejść boso lub w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów). Uczestnicy zajęć ubrani są w kimona/kempogi, ew. spodnie dresowe do kostki (ew. długości 3/4)

bez metalowych części i T-shirt (dotyczy jedynie grup początkujących). Dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych uczestników treningu dziecko nie może mieć na sobie skarpetek, kolczyków, wisiorków, bransoletek, pierścionków, gumek z plastikiem lub metalem, spinek itp.

12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych na co każdy uczestnik wyraża zgodę rejestrując się na zajęcia.

II. OPŁATY

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie miesięcznej opłaty.

2. Wpłatę należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca przelewem na na konto Fundacji

3. Wysokość opłat jest niezależna od ilości zajęć, w jakich uczestniczy dziecko.

4. W przypadku dłuższych przerw spowodowanych czynnikami niezależnymi od klubu (np. pandemii), mogą zostać wprowadzone  zajęcia online,