Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach samoobrony i sztuk walki,
organizowanych i prowadzonych  przez Fundację Kultury i Sportu Bach Long


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

1. Uczestnik / Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapisania dziecka na wybrane zajęcia oraz dostarczenia podpisanego oświadczenia i zgody na udział w zajęciach.

2. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

3. Dokonując zapisu siebie lub dziecka na zajęcia samoobrony/sztuk walki, uczestnik / rodzic/opiekun prawny jest świadom swojego stanu zdrowia, lub swojego dziecka i w zajęciach uczestniczy na swoją odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za kontuzje wynikłe z ukrytych schorzeń uczestników zajęć.

4. Uczestnik / rodzic/opiekun przystępując do zajęć jest świadomy ryzyka związanego z rekreacyjnym ćwiczeniem samoobrony i sztuk walki oraz związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwej metodyki prowadzenia zajęć i stosowania sprzętu ochronnego. Decyduje się na udział w zajęciach dobrowolnie i na moją własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich roszczeń do organizatora związanych z ewentualnymi szkodami powstałymi podczas zajęć.
Uczestnikom zajęć zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

5. Organizator oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci poza godzinami zajęć (na które są zapisane). Dotyczy to również drogi z domu na zajęcia jak i z zajęć do domu.

6. Przed zajęciami, dzieci na salę wchodzą wyłącznie za zgodą instruktora. Do tego czasu pozostają oni pod opieką rodziców/opiekunów. Podczas zajęć przebywają na sali treningowej jedynie pod opieką trenera. Opiekunowie oczekują na dzieci poza salą.

7. Po zakończonych zajęciach dzieci są niezwłocznie odbierane przez swoich opiekunów. A jeśli zaistnieją nieprzewidziane sytuacje, które to uniemożliwią, wówczas instruktor powinien zostać o tym powiadomiony telefonicznie przed rozpoczęciem treningu.

8. Uczestnicy zajęć zostają podzieleni na grupy w zależności od wieku, poziomu zaawansowania, umiejętności i sprawności fizycznej. Podziału dokonują instruktorzy prowadzący zajęcia.

9. Na sale treningową można wejść boso lub w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów). Uczestnicy zajęć ubrani są w kimona/kempogi, ew. spodnie dresowe do kostki (ew. długości 3/4), bez metalowych części i T-shirt (dotyczy jedynie grup początkujących). Dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych uczestników treningu dziecko nie może mieć na sobie skarpetek, kolczyków, wisiorków, bransoletek, pierścionków, gumek z plastikiem lub metalem, spinek itp.

10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych na co każdy uczestnik wyraża zgodę rejestrując się na zajęcia.

II. OPŁATY

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zapisanie i uiszczenie miesięcznej opłaty.

2. Wpłaty należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca na rachunek organizatora poszczególnych zajęć.
Organizatorem zajęć w obiektach C.K.W. przy ul. Radosnej 11 i Rzeczypospolitej 14 jest Centrum Kultury Wilanów wszelkie rozliczenia powinny być dokonywane na konto C.K.W.
Pozostałe, odpłatne zajęcia powinny być rozliczane na konto Fundacji.

3. Wysokość opłat jest niezależna od ilości zajęć, w jakich uczestniczy dziecko.